AllRestaurants - Warunki I Regulacje

REGULAMIN I WARUNKI REKLAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ

WWW.ALLRESTAURANTS.EU

 

§ 1. DEFINICJE I PRZEDMIOT

1. WŁAŚCICIEL PROJEKTU :

All T&M Company Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce - Wrocław , Legnicka 28/82, reprezentowana przez Fadi Alkhatib, NIP: PL 897-178-64-38, REGON : 022030202, zwany dalej "Usługodawcą" , i …Klient… z siedzibą …… Adres ……… reprezentowany przez ……… NIP: ……… REGON: ……… zwany dalej "Usługobiorcą".

2. Usługodawca zapewnia reklamę na stronie internetowej www.allrestaurants.eu, która będzie zamieszczona przez Usługobiorcę lub Usługodawcę, i będzie nazywana w kolejnych częściach REGULAMINU I WARUNKÓW REKLAMY jako „Usługa”

3. Elementy i funkcjonalność Usług są zamieszczone na stronie internetowej WWW.ALLRESTAURANTS.EU w zakładce “O Nas”

4. Długość świadczonej “Usługi” jest związana i uwarunkowana od okresu rejestracji Klienta na stronie internetowej WWW.ALLRESTAURANTS.EU

 

§ 2. Zasady rejestracji, umieszczania reklam na stronie internetowej i polityka prywatności:

1. Usługobiorcą może być osoba fizyczna lub osoba prawna.

2. Usługobiorca zamieszczający reklamę zobowiązuje się do prowadzenia legalnej działalności zgodnie z prawem Unii Europejskiej, ponadto Usługobiorca ponosi całkowitą odpowiedzialność za reklamę znaku rejestracyjnego / znaku firmowego.

3. Dane rejestracyjne, opis reklamy i zdjęcia nie mogą zawierać żadnych treści, które są niezgodne z prawem UE, a jeśli tak się zdarzy - konto zostanie zablokowane bez zwrotu poniesionych za reklamę kosztów. Usługodawca ma prawo do zgłoszenia sprawy na policję bez zgody na wykorzystanie informacji zamieszczonych przez Usługobiorcę.

4. Prywatność danych osobowych: Dane rejestracyjne są przechowywane przez Usługodawcę i nie mogą być wykorzystane w inny sposób, w tym nie mogą być odstąpione lub odsprzedane.

5. Informacje reklamowe mogę być wykorzystane przez AllRestaurants poprzez wyświetlenie na stronie internetowej, opublikowanie w magazynie oraz w każdym innym miejscu, w którym jest reklamowana strona www.AllRestaurants.eu bez odrębnej zgody Usługobiorcy.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje wprowadzone przez Usługobiorcę, w szczególności informacje potrzebne do wystawienia faktury vat. Faktura jest automatycznie generowana przez system i nie jest możliwe dokonane żadnych zmian lub jej usunięcie.

7. Usługobiorca może usunąć swoje konto w każdej chwili bez zgody Usługodawcy. W tym przypadku informacje rejestracyjne zostaną całkowicie usunięte, natomiast reklama zamieszczona przez Usługobiorcę zostanie przeniesiona do archiwum i będzie przechowywana w bazie danych.

8. W przypadku jakichkolwiek problemów lub wątpliwości Usługobiorca może skontaktować się z Usługodawcą poprzez e-mail (informacje kontaktowe zawarte są na stronie www.AllRestaurants.eu w zakładce kontakt). Rozwiązanie problemu nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych.

9. Usługobiorca może zmieniać i kontrolować wszystkie zamieszczone przez siebie informacje (tekst reklamy, zdjęcia, informacje kontaktowe) oraz dodawać nowe reklamy.

10. Hasła Usługobiorców są bezpiecznie przechowywane w systemie AllRestaurants i nikt niepowołany nie ma do nich dostępu. W razie utraty hasła przez Usługobiorcę istnieje możliwość jego zmiany.

 

§ 3. Płatności oraz kody promocyjne:

1. Usługobiorca winien kupić lub pozyskać kod pre-paid tylko w swoim kraju, a jeśli kupi lub pozyska z innego kraju system nie zaakceptuje takiego kodu, a Usługodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów poniesionych na zakup takiego kodu.

2. Usługobiorca może korzystać ze swojego konta, aby dodawać wiele reklam z tego samego kraju przy użyciu kodów pre-paid, kody promocyjne muszą być stosowane w tym samym kraju, w którym została dokonana rejestracja. Jeśli Usługobiorca chce dodać reklamy dotyczące innego kraju musi dokonać płatności w formie elektronicznej.

3. Rozliczanie transakcji kart kredytowych i e-przelewem prowadzone są za pośrednictwem PayU (www.payu.pl).

4. Gdy system akceptuje dany kody pre-paid lub kod promocyjny oznacza to, że jest on legalny i jego wartość musi zostać uiszczona.

5. Umowa nie jest potwierdzeniem dokonania opłaty. Po zapłacie należności Usługobiorca otrzymuje fakturę, która potwierdza uiszczenie należności.

6. Okres rejestracji lub reklamy rozpoczyna się w momencie zarejestrowania przez system PayU (elektroniczny system płatności) uiszczenia opłaty za rejestrację lub reklamę, w razie opłaty za pomocą kodu pre-paid reklama rozpocznie się w momencie zaakceptowania kodu przez system.

7. Jeśli Usługobiorca dokona płatności za pomocą kodów pre-paid fakturę otrzyma od agenta lub bezpośrednio od Usługodawcy, jeśli Usługobiorca dokona płatności przez kanały elektroniczne faktura zostanie wygenerowana automatycznie, będzie się znajdowała w zakładce Moje płatności. Faktura nie wymaga pieczęci oraz podpisu wystawcy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wystawiania faktur (Dz.U. Nr 97, poz. 971).

8. Usługobiorca będzie otrzymywać automatycznie powiadomienia e-mail na 7 dni przed upływem terminu ważności ogłoszenia.

9. Ceny i opłaty za reklamy i rejestrację na stronie internetowej oraz w magazynie są jednakowe bez względu na kraj zamieszczenia reklamy.

10. Opłaty rejestracyjne i opłaty za zamieszczenie reklamy zgodne są z poniższym cennikiem w Euro po przeliczeniu na PLN zgodnie z ze średnim kursem NPB z dnia poprzedzającego dokonanie transakcji:

I. Opłata Rejestracyjna:

  • 12 miesięcy: 5 € net około 26 PLN.

II. Opłaty za reklamę:

  • 1 miesiąc 3 € net (+23% VAT) około 16 PLN.
  • 3 miesiące: 8 € net (+23% VAT) około 42 PLN.
  • 6 miesięcy: 15 € net (+23% VAT) około 78 PLN.
  • 12 miesięcy: 28 € net (+23% VAT) około 145 PLN.
  • Reklama w Magazynie AlllRestaurants rozmiar (A5)/10000 kopii: 200 € net (+23% VAT) około 1035 PLN.
  • Reklama typu Flash na stronie głównej ( 200 x 750 pixel): 1 tydzień 15 € net (+23% VAT) około 78 PLN, 1 miesiąc 50 € net (+23% VAT) około 260 PLN.
  • Newsletter (Nowe Produkty / Nowe dania), 1 produkt ze zdjęciem / opisem / informacją kontaktową : 20 € net (+23% VAT) około 105 PLN.

Cena odnowienia lub reklamy na kolejne okresy jest zgodna z powyższym cennikiem.

 

11. Jeśli istnieje problem techniczny na stronie internetowej i reklamy nie są wyświetlane Usługodawca przedłuży okres ważności reklamy o taką ilość dni, w których reklamy nie były wyświetlane lub na prośbę Usługobiorcy zwróci opłatę za reklamę proporcjonalnie do ilości dni, w których reklama nie była wyświetlana.

12. Umowa klienta jest sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu dla: Usługobiorcy, Usługodawcy oraz Agenta.

13. Zarejestrowany na stronie AllRestaurants Agent może podpisywać umowy w imieniu Usługodawcy.

14. W przypadku reklamy w magazynie Usługobiorca winien przesłać Usługodawcy tekst oraz zdjęcia, które chciałby w niej zamieścić. W innym wypadku Usługodawca zastrzega sobie prawo do skopiowania tych danych z reklamy zamieszczonej na stronie allRestaurants.

15. Opłatę za reklamę w magazynie allRestaurants Usługobiorca winien uiścić gotówką lub za pomocą wysłanego przez Usługodawcę linku.

16. Usługobiorca zainteresowany działem rozwoju restauracji winien skontaktować się z Usługodawcą i umówić się na spotkanie. Koszty związane z rozwojem restauracji są indywidualne dla każdego Usługobiorcy i zależne od oferty przedstawionej przez Usługodawcę. Oferta zostanie przedstawiona po spotkaniu i omówieniu indywidualnych potrzeb i problemów Usługobiorcy.

17. Istnieje możliwość uzyskania od Usługodawcy naklejki z logo allRestaurants. Usługobiorca decydujący się na umieszczenie naklejki w widocznym miejscu (np. przy wejściu do restauracji) otrzyma od Usługodawcy darmowy kod pre-paid z okresem ważności 3 miesięcy.

18. W razie reklamacji proszę o kontakt na maila info@allrestaurants.eu .

19. Elektroniczna kopia regulaminu i warunków reklamy. (Regulation).

 

 

 

 

AllRestaurants and Clubs
Website and Magazine
x
X